เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงการใช้บริการ ก่อนตัดสินใจเช่ารถ

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ

บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

ผู้เช่าจะต้องแสดงเอกสารที่ทางราบการออกให้ เพื่อยืนยันการมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำสัญญาเช่า ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องแสดงเอกสารต้นฉบับ จะใช้สำเนาไม่ได้

ใบอนุญาติขับขี่

ผู้เช่าจะต้องได้รับการอนุญาติให้ขับรถ โดยแสดงเอกสารใบอนุญาตขับขี่ฉบับจริง ในการทำสัญญาเช่ารถ

เอกสารยืนยันการเดินทาง

ผู้เช่าจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน เพื่อรับการยืนยัน

เงินประกัน

ผู้เช่าวางเงินมัดจำความเสียหาย เทียบเท่ากับข้อจำกัดความรับผิดความเสียหายส่วนแรก

รับรถ

จุดรับรถ

วันและเวลารับรถ

คืนรถ

จุดที่คืนรถ*

วันและเวลาที่คืนรถ

การรับรถ

สนามบินกระบี่

ผู้เช่าจะต้องแสดงเอกสารที่ทางราบการออกให้ เพื่อยืนยันการมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำสัญญาเช่า ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องแสดงเอกสารต้นฉบับ จะใช้สำเนาไม่ได้

สำนักงานสาขา

ผู้เช่าจะต้องแสดงเอกสารที่ทางราบการออกให้ เพื่อยืนยันการมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำสัญญาเช่า ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องแสดงเอกสารต้นฉบับ จะใช้สำเนาไม่ได้

ตัวเมืองกระบี่

ผู้เช่าจะต้องแสดงเอกสารที่ทางราบการออกให้ เพื่อยืนยันการมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำสัญญาเช่า ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องแสดงเอกสารต้นฉบับ จะใช้สำเนาไม่ได้

หาดอ่าวนาง

ผู้เช่าจะต้องแสดงเอกสารที่ทางราบการออกให้ เพื่อยืนยันการมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำสัญญาเช่า ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องแสดงเอกสารต้นฉบับ จะใช้สำเนาไม่ได้

การคืนรถ

คืนรถโดยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อคืนรถ ณ สนามบินกระบี่ การคืนรถ ณ จุดบริการนอกเหนือจากสนามบินกระบี่อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

รถเช่ากระบี่ ราคาถูก

โปรดอ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงการใช้บริการ ก่อนตัดสินใจเช่ารถ การใช้บริการเช่ารถถือว่าท่านได้ทำความเข้าใจและตกลงมีพันธะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  ทั้งนี้รายละเอียดจะปรากฏในสัญญาเช่ารถที่ท่านจะได้ตกลงเซ็นสัญญาในวันรับรถ และการดำเนินการใดๆ จะเป็นไปตามข้อกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

⊗ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด  โปรดอ่าน คำถามที่พบบ่อย  หรือ สอบถามจากพนักงานของเราผ่าน LINE

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!